Pretty Yende - copyright Kim Fox

Pretty Yende

Soprano